I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1.§
(1) A Társaság neve: Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága.
(2) Angol nyelven: Hungarian Society of GynaecologicalOncologists.
(3) A Társaság nevének rövidítése: MNOT.
(4) Angol nyelvű rövidítése: HSGO

 

2.§
(1) A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság.
(2) A Társaság székhelye:
Országos Onkológiai Intézet
Budapest 1122, Ráth György utca 7-9.
Távmásoló: (36 1) 224-8620
Telex: 224260 ONKOL H
Távbeszélő: (36 1) 224-8600
(3) A társaság alapításának éve: 1991.

 

3.§
(1) A Társaság önálló jogi személy.
(2) A Társaság a nőgyógyászati onkológiával foglalkozó tagok társulásán alapuló, a nőgyógyászati onkológia területén klinikai és tudományos munkát összehangoló és segítő, érdekfeltáró tevékenységet végző, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő Társaság. A nőgyógyászati onkológia legfontosabb szakmai képviselete.
(3) ATársaság alakulásakor még nem volt az, de most már tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (a továbbiakban MOTESZ).

 

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

4.§
(1) A Társaság célja, hogy tagjainak szakmai tevékenységét elősegítse, állást foglaljon a nőgyógyászati onkológiai ellátás irányelveit illetően és azokat országos szinten próbálja összehangolni, fórumot teremtsen nemzetközi kapcsolatok létrehozására, elősegítse a nőgyógyászati onkológia egyetemi, posztgraduális és nemzetközi szintű oktatását.
(2) Feladata továbbá, hogy saját szakterületén elősegítse az országos szintű társadalmi és etikai feladatok megoldását, valamint az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítását és aktívan részt vegyen a közvélemény nőgyógyászati onkológiáról alkotott véleményének alakításában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével.

 

5.§
(1) A Társaság céljai megvalósítása érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, jogszabályok, állásfoglalások stb. kidolgozásában, illetve módosításában és azokat az illetékes szervekhez továbbítja, illetve azokkal együttműködik.
(2) A Társaság kapcsolatokat épít ki más országok Nőgyógyászati Onkológiai Társaságaival és a mindenkori érvényes jogszabályok figyelembevételével nemzetközi tevékenységet folytat.
(3) Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról, kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról.
(4) Tudományos tapasztalatcserét, valamint nemzetközi és hazai kongresszusokat szervez, azokon részt vesz és anyagi lehetőségeinek határain belül elősegíti tagjainak külföldi és hazai kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét, illetve külföldi szakemberek meghívását. Anyagi lehetőségein belül hozzájárul tagjainak nemzetközi nőgyógyászati onkológiai társaságok tagdíjköltségeihez.
(5) Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket. Mindezek érdekében pályázatokat írhatki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, országos szintű klinikai vizsgálatokat szervezhet és bekapcsolódik folyóiratok, könyvek szerkesztésébe.
(6) Céljai megvalósításának érdekében – az anyagi feltételek megteremtésére – gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat.

 

III. A TÁRSASÁG TAGJAI: JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

6.§
A Társaság tagjai:
– Alapító tagok.
– Rendes tagok.
– Tiszteletbeli tagok.
– Pártoló tagok.
(1) Alapító tag az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki diplomával rendelkezik és kötelezi magát, hogy tevékenységét az Alapszabályban foglalt elvek szerint folytatja, belépési szándékát írásban az alakuló Közgyűlésnek bejelenti.
(2) A Társaság Rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki diplomával rendelkezik és a Társaságba annak megalakulása után lép be. A Társaság Rendes tagja az lehet, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét az Alapszabályban foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozattal kéri és akit a Vezetőség a tagok sorába felvesz. Az Alapító és Rendes tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A tagokat egyenlő jogok illetik meg.A Tag joga, hogy:
– a Társaság Közgyűlésén tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal részt vegyen, tisztségviselőket válasszon, tisztségekre választható legyen.
– a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében részt vegyen, hozzájáruljon az állásfoglalások és határozatok kialakításához, ill. végrehajtásához.
– a Társaság által szervezett szakmai tudományos rendezvényeken részt vegyen.
– a Társaság munkájáról és eseményeiről folyamatosan tájékoztatást nyerjen.
– a Közgyűlés összehívását kezdeményezze.
– új Tag felvételét, törlését vagy kizárását kezdeményezze.
– javaslatot tegyen a Társaság vezető testületénél a tagok jutalmazására ill. díjazására,
– a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a jogsértő határozatot a tudomására jutástól 30 napon belül bíróság előtt megtámadja.

A Tag kötelezettsége, hogy:
– a Társaság Alapszabályát megtartsa.
– a testületi döntéseket és határozatokat végrehajtsa, a végrehajtásról beszámoljon.
– tagsági díját minden évben március 31-ig befizesse.
(3) A Társaság Tiszteletbeli tagja lehet az a nagykorÚ magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai, társadalmi, gazdasági élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a Társaság munkájában hasznosítani tudja. A Vezetőség tagjainak javaslata alapján határozatot hoz a Tiszteletbeli tagok megválasztásáról. A Tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják.
A Tiszteletbeli tag joga, hogy:
– a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen.
– a Társaság által rendezett tudományos rendezvényeken részt vegyen.
– a Társaság munkájáról és eseményeiről folyamatos tájékoztatást nyerjen.
A Tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:
– a Társaság Alapszabályát megtartsa.
– a Társaság tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint elvégezze.
(4) A Társaság Pártoló tagjai lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes, illetve jogi személyek, akik a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi, vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A Pártoló tagsági viszony létesítését a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá. Atermészetes személy Pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy Pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolják.
A Pártoló tag joga, hogy:
– a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen, meghatározza, hogy az általa nyújtott támogatást milyen célra adja.
– folyamatosan tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységéről, melyhez a támogatást nyújtja.
A Pártoló tag kötelezettsége, hogy:
– a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

 

7.§
Tagfelvétel.
A Rendes tagok tagfelvételi kérelmét a társaság két támogató javaslatával a Vezetőséghez kell benyÚjtani. A tagfelvételhez a Vezetőség egyetértése szükséges.

 

8.§
Az Alapító tagokat, a Rendes tagokat, Tiszteletbeli tagokat külön-külön névjegyzékben kell nyilvántartani.

 

9.§
A társasági tagság megszűnik kilépés bejelentése, törlés, Közgyűlés kizáró határozata, jogutód nélküli megszűnés vagy elhalálozás esetén.
(1) A Tag kilépési szándékát az Elnöknek, vagy a Titkárnak írásban tartozik bejelenteni. Tagsági viszonya a nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg. A megszűnésről a Társaság Közgyűlését tájékoztatni kell.
(2) A tagok sorából ki kell zárni azt a személyt, aki/t/n szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek.
– a társasági tagságra méltatlan magatartása miatt érdemtelenné vált.
– akinek kizárását jogerős fegyelmi határozat kimondja egyéb sÚlyos fegyelmi vétség miatt.
– Alapító tagot csak akkor zárhat ki a Közgyűlés, ha előzetesen az alapítók legalább kétharmados többségű határozata a kizárási indítvánnyal egyetért.
– törlés Útján szűnik meg a társasági tagság, ha a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget, pl. kétízbeni tagdíjbefizetés elmaradása stb.

 

IV. A TÁRSASÁG VEZETÕ SZERVEI

 

10.§
ATársaság vezető testületei a Közgyűlés, a Vezetőség és az Elnökség.

 

V. A KÖZGYŰLÉS

 

11.§
A Társaság legfőbb testületi szerve a Közgyűlés, amely minden a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

 

12.§
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
(1) Megállapítja, illetve módosítja a Társaság Alapszabályát.
(2) Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást vagy más társasággal való egyesülést a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja.
(3) Dönt mindazokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.
(4) Megállapítja a tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét és ellenőrzi a teljesítését.
(5) Megválasztja 3 évre szólóan a Társaság Vezetőségének tagjait, továbbá a Társaság Elnökét és Főtitkárát.
(6) Dönt a tagság előterjesztése alapján a Vezetőség tagjainak, illetve a Társaság Elnökének vagy Főtitkárának felmentéséről.
(7) Elfogadja az Elnökség és Vezetőség beszámolóját.
(8) Dönt a tagsági viszony megszüntetése kérdésében.
(9) Felhatalmazza az Elnökséget, hogy döntsön a társaság bankszámlája feletti rendelkezésre jogosultak köréről.

 

13.§
A Közgyűlés a tagok összességéből áll. Szavazati joga csak az Alapító és Rendes tagnak van. A Közgyűlés nyilvános.

 

14.§
A Közgyűlést 3 évente, vagy szükség szerint kell összehívni. A Közgyűlés összehívása a Vezetőség feladata. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja.

 

15.§
Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A szavazás rendje:
(1) AKözgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza a Közgyűlés bármely tagja javaslatára.
(2) Az Elnököt és Főtitkárt, valamint a Vezetőség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja.
(3) A Közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás Útján hozza, illetve javaslatra bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el.
(4) Az Alapszabály módosításához, a Tag kizárásához, a Társaság más tagsággal vagy egyesülettel történő egyesüléshez, feloszláshoz a jelenlévő, szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

 

VI. A VEZETÕSÉG

 

16.§
Két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét – kizárólagos hatáskörök kivételével – a Vezetőség gyakorolja. A Vezetőség megbízatásának időtartama 3 év, amely egy mandátummal meghosszabbítható. A Pénztáros azonban folyamatosan, több időszakon keresztül is meghosszabbítható. Valamely Elnökségi tag lemondása esetén a mandátum hátralevő részére a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés Új Vezetőségi tagot választ.

 

17.§
A Vezetőség a Társaság Elnökéből, Főtitkárából, jövendőbeli Elnökéből, volt Elnökéből, pénztárosából és 12 választott tagból (összesen 17 személyből) áll. A jegyző a Társaság Vezetőségnek tagja.

 

18.§
A Vezetőség kizárólagos hatásköre:
(1) Határozatot hozhat – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Társaság egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
(2) Végrehajtja a Közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
(3) Gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról és javaslatot tesz a napirendi pontokra.
(4) A tisztÚjító Közgyűlést megelőzően megválasztja a jelölőbizottságot.
(5) Megállapítja a Társaság évi költségvetését.
(6) A Vezetőség tagjainak javaslata alapján határozatot hoz a Tiszteletbeli tagok megválasztására.
(7) Szükség szerint gondoskodik a Társaság jogi képviseletének ellátásáról.
(8) Gondoskodik a Társaság alapító és egyéb iratainak őrzéséről.

 

19.§
A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a Társaság Elnöksége gondoskodik. A napirendi pontokat tartalmazó meghívót legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a Vezetőség tagjainak meg kell küldeni. Rendkívüli Vezetőségi ülés összehívásához legalább 3 Vezetőségi tag javaslata szükséges. Rendkívüli Vezetőségi ülést 3 héten belül meg kell tartani.

 

20.§
AVezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van. A Vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

VII. AZ ELNÖKSÉG

 

21.§
ATársaság Elnöksége a Közgyűlés által titkosan választott Elnökből és Főtitkárból áll. Az Elnök és a Főtitkár megbízatása 3 évre szól, mely nem hosszabbítható meg.

 

22.§
(1) Az Elnökség dönt a Vezetőség két ülése közti időszakban – a Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben.
(2) Irányítja, segíti és biztosítja a Közgyűlési és Vezetőségi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
(3) Előkészíti a Közgyűlést és a Vezetőségi üléseket, elkészíti a Vezetőség beszámolóját.
(4) Összehangolja a Társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételű, és hazai rendezvények előkészítését, szervezését.

 

23.§
Az Elnökség végzett munkájáról a Vezetőségnek beszámol.

 

VIII. A TÁRSASÁG VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕINEK HATÁSKÖRE

 

24.§
A Társaság Elnökének hatásköre.
(1) Képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt.
(2)ATársaság képviseletében önálló aláírási joggal rendelkezik.
(3) Õrködik a Társaság törvényes és Alapszabályszerű működése felett.
(4) A Társaság vagyonkezelését ellenőrzi és a Főitkárral, valamint a pénzügyi felügyelettel együtt a gazdálkodás törvényességéért felel.
(5) Vezeti a Közgyűlést és a Vezetőségi tanácskozást.
(6) Az Elnök személyes tevékenységéért a Vezetőségnek és a Közgyűlésnek felelős.

 

25.§
A Társaság Főtitkárának hatásköre:
(1)ATársaság vezető szerveinek ülései között folyamatosan az Elnökkel összhangban, illetve az Elnöktől kapott megbízás mértéke szerint önállóan intézi a Társaság ügyeit.
(2) Az Elnök megbízása alapján képviseli a Társaságot a hatóságok, más állami, társadalmi szervek, és nemzetközi szervezetek előtt, valamint – ugyancsak az elnök megbízásása alapján a Társaság képviseletében önálló aláírási joggal rendelkezik.
(3) Vezetheti a Vezetőség üléseit.
(4) Gondoskodik a Társaság iratainak megőrzéséről és a tagok munkahelyi és otthoni címjegyzékének nyilvántartásáról.
(5) Összehívja az üléseket és gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről.
(6)ATársaságot érdeklő eseményekről a Közgyűlésen Főtitkári jelentés keretében beszámol.

 

26.§
A Társaság jegyzőjének feladatköre:
(1) Gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről és a Közgyűlések,valamint a Vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek hitelességét ellenjegyzi.

 

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

 

27.§
A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint tudományos rendezvények bevételéből képződik.

 

28.§
A Társaság tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén tÚl – a Társaság tartozásáért vagyonukkal nem felelnek. A Társaság gazdálkodó tevékenységét a Vezetőség által jóváhagyott pénzügyi szakember alkalmazásával az érvényes jogszabályok szerint végzi. Minden teljesítést, kifizetést okmányszerűen igazolni kell. Önálló utalványozási joga az Elnöknek és a Főtitkárnak van.
A Társaság költségvetése: A Társaság éves költségvetését a Vezetőség dolgozza ki és fogadja el. A Társaság vagyonával az Elnökség gazdálkodik a költségvetés által megszabott keretek között.

 

29.§
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát a tagdíjat fizető tagok között – a befizetések arányában – elosztja.

 

X. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

 

30.§
(1) Társaság működése felett az ügyészség, a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
(2) Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
(3) A bíróság az 1989 évi II. tv.16.§ (2) az (e) pontja szerint biztosítja a Társaság jogszerű működését.

 

XI. A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENÕRZÉSE

 

31.§
Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt vagy egyébként szabályoz, a tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok szerint jár el.

 

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal/egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

 

XIII. HATÁLYBALÉPÉS

A jelen Alapszabály a Társaság alakuló Közgyűlésén elfogadottnak az 1995-ös és az 1999-es Közgyűlés által jóváhagyott módosítása.

 

XIV. FEGYELMI ÜGYEK

A Közgyűlés, a Vezetőség, illetve felhatalmazása alapján az Elnökség fegyelmi ügynek inősülő kérdések vizsgálatára adhoc bizottságot hoz létre. A bizottság Elnökből és két tagból áll. Megállapításairól a létrehozó szervet tájékoztatja. Szükség esetén szakértők, más tagok bevonásáról gondoskodik. A bizottságot intézkedési jog nem illeti meg.

 

XV. ZÁRADÉK

A Társaság Alapító tagjainak névsorát a Társaság alapító Közgyűlésének jegyzőkönyveinek melléklete tartalmazza.